<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1450676128556753&ev=PageView&noscript=1" />

Cookieinstellingen

Deze website respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Deze website waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Overzicht doeleinden gegevensverwerking

Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde gedragscode, uw persoonsgegevens door deze website beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij verzenden nooit reclameboodschappen naar uw mailbox wanneer u niet vooraf heeft aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen. U kunt op ieder moment aangeven dat u geen informatie meer wilt ontvangen.

Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De website gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van deze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder input van bezoekers heeft deze website geen beeld van het gebruik van de website en hoe deze verbeterd kan worden. Onze cookies geven deze website informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u bij deze website geen cookies ontvangt.

Cookieinstellingen wijzigen

Hieronder kunt u specifieke cookiegroepen accepteren of weigeren:

Noodzakelijk voor het functioneren van de website (vereist)
Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren
Voor het laten functioneren van like buttons
Om bij te houden welke advertenties je al hebt gezien en hoe vaak
Om advertenties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je interessesDe wijzigingen zijn succesvol opgeslagen

 

Deze website verkoopt uw gegevens niet 

Uw persoonlijke gegevens zullen door deze website niet aan derden verkocht worden en zullen uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld worden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen en wijzigingen

Indien u nog vragen mocht hebben over deze Privacy Policy, dan kunt u te allen tijde een e-mail sturen. Onze medewerkers helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U hebt nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. 

Privacystatement

Heracles Almelo biedt verschillende persoonlijke diensten aan via de website www.heracles.nl (hierna: “de website”), de Heracles Almelo App (hierna: de app) en via de loketten in en rond het stadion van Club (Heracles Almelo, Stadionlaan 1). Heracles Almelo hecht hierbij grote waarde aan de privacy van haar supporters. Heracles Almelo verwerkt, beheert en beveiligt je persoonlijke gegevens derhalve zo zorgvuldig mogelijk. Dit betekent onder meer dat de persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. Hieronder tref je een uiteenzetting aan van ons  privacystatement, het gebruik van “cookies” op de website en op welke wijze je jouw privacyrechten kunt uitoefenen.

Informatie over BVO
BVO is gevestigd te Almelo en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 63843714 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is BVO bereikbaar op telefoonnummer 0546-817070. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@heracles.nl. 

Soorten persoonsgegevens en doeleinden gegevensverwerking
Heracles Almelo verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u voor de volgende doeleinden:

Overeenkomsten voor (Seizoen)Club Cards, losse wedstrijdkaarten en lidmaatschappen
In het kader van verkoop van (Seizoen)Club Cards, losse wedstrijdkaarten (voor thuis- en uitwedstrijden) en het HerakidsLidmaatschap kunnen door Heracles Almelo de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, (mobiel)telefoonnummer, e-mail adres, soort identiteitsbewijs en bankrekeningnummer en bij zakelijke overeenkomsten daarnaast het kvk nummer en statutair vestigingsadres (hierna te noemen ‘Kaartpersoonsgegevens’).

Deze Kaartpersoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomsten aan te kunnen gaan, uit te voeren en om het betalingsverkeer af te wikkelen. De Kaartpersoonsgegevens worden daarnaast verwerkt vanwege de doeleinden zoals beschreven in artikel 15 van de KNVB Standaardvoorwaarden, te vinden op www.knvb.nl en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Het betreft in het bijzonder identificatiedoeleinden. 

Naast de hierboven genoemde algemene gegevens kan Heracles Almelo verzoeken om een recente kleurenpasfoto bij het aangaan van een overeenkomst voor een (Seizoens) Club Card en/of uitkaart. De doeleinden waarvoor deze kleurenpasfoto wordt verwerkt, staan eveneens beschreven in artikel 15 van de KNVB standaardvoorwaarden, te vinden op www.knvb.nl. Het betreft in het bijzonder identificatiedoeleinden. De Kaartpersoonsgegevens en de kleurenpasfoto kunnen door Club worden verstrekt aan de KNVB, de overige betaaldvoetbalorganisaties, de politie en/of het Openbaar Ministerie, zoals beschreven in artikel 15 van de KNVB standaardvoorwaarden.

Overeenkomst voor de webshop
In het kader van de webshop kunnen door Club de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, (mobiel)telefoonnummer, e-mail adres, soort identiteitsbewijs en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden verwerkt om de overeenkomsten aan te kunnen gaan, uit te voeren en om het betalingsverkeer af te wikkelen.

Aanmelding nieuwsbrieven
Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat de BVO een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt.  Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. U moet daarvoor in het bijbehorende formulier uw e-mailadres verstrekken. Als u dat niet doet, dan kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk, omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uiterlijk veertien dagen na afmelding worden uw persoonsgegevens verwijderd. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

Heracles-Account
Door het aanmaken van een persoonlijk Heracles-Account kun je zelf aangeven op welke wijze je wel of niet door Heracles Almelo benaderd wilt worden. Eveneens kun je hierin voorkeuren aangeven wat betreft het ontvangen van nieuwsbrieven. Het aanmaken van een Heracles-Account is mogelijk via de website, via de app en via het online kaartverkoopsysteem.

Datatrics 
Heracles Almelo zet Datatrics in om data te verzamelen met als doel het verhogen van de content relevantie. Datatrics plaatst cookies om gebruikers over verschillende bezoeken te volgen en zo de customer journey in beeld te brengen. Indien de Facebook Ads pixel en/of de Google Adwords/DoubleClick pixel op de pagina aanwezig is, zal Datatrics een aantal waarden (het segment waarin een gebruiker toebehoort, de aankoopfase en de customer journey) naar deze pixel sturen. Het betreft hier een push naar de aanwezige pixel, Datatrics slaat geen cookies noch andere data op van derde partijen.

Verstrekking gegevens aan derden

Club zal je gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij vooraf anders is bepaald (zoals in de KNVB standaardvoorwaarden), indien dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke plicht, of wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven via je Heracles-Account.

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van BVO worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst opgesteld, waarin vermeld staan welke persoonsgegevens gebruikt worden en voor welk doel, op welke wijze deze gegevens beveiligd zijn. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van BVO en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Je persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Andere websites
De website van Heracles Almelo kan links naar andere sites bevatten die geen eigendom zijn van, of beheerd worden door Heracles Almelo. Dit Privacystatement is niet van toepassing op dergelijke websites en Heracles Almelo is niet op enigerlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van die websites dan wel de wijze waarop die websites uw persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van cookies
De website maakt gebruik van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te analyseren met betrekking tot de manier waarop gebruikers de site gebruiken. Via uw browserinstellingen kunt u het plaatsen van cookies op uw computer deactiveren. Wij wijzen u er op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Beveiliging
Heracles Almelo is bekend met het belang van goede bescherming van de persoonlijke gegevens die aan haar door haar supporters worden toevertrouwd. Heracles Almelo treft dan ook diverse administratieve, technische en fysieke maatregelen om verlies, diefstal of misbruik zo veel als mogelijk te voorkomen. Heracles Almelo streeft ernaar om de AVG zo goed als mogelijk na te leven.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om BVO te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om BVO te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Minderjarig
Als je jonger bent dan 16 jaar moet een van uw ouders, dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacystatement.

Vragen/contact
Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u dit per brief of e-mail aan ons kenbaar maken. Ook voor vragen over dit privacy statement en/of de wijze waarop Heracles Almelo uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Heracles Almelo via het onderstaande adres dan wel via het e-mailadres info@heracles.nl.
• Heracles Almelo
• Stadionlaan 1
• 7606 JZ Almelo
• 0546-817070
Info@heracles.nl

Wijzigingen in het privacybeleid
Heracles Almelo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Indien u niet akkoord bent met dit privacystatement dient u geen gebruik (meer) te maken van de website, de app en/of de producten en diensten van Club. Het verdient dan ook aanbeveling om dit privacystatement regelmatig in te zien, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 4 juli 2018. 

HeraclesTV

Losse Tickets

Advertentie

  • hoofdsponsor
  • partners in business
Deze website gebruikt cookies om je beter te kunnen helpen. Instellingen Zonder keuze accepteer je deze cookies.
Cookie instellingen aanpassen

Deze website maakt gebruik van functionele en statistische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren.

Wij gebruiken de volgende cookies: